Karta e të Drejtave të Pacientëve

Janë të drejtat bazë të pacientit që kanë të bëjnë me aksesin për kujdes dhe shërbim shëndetësor, barazi në trajtim dhe cilësi të kujdesit shëndetësor.

 1. E drejta për shërbim shëndetësor cilësor dhe të standarteve të larta
 2. E drejta për shërbim shëndetësor të sigurtë dhe të mbrojtur nga rreziqet
 3. E drejta për informim
 4. E drejta për ankimim
 5. E drejta për kompesim
 6. E drejta për masat parandaluese
 7. E drejta për akses
 8. E drejta për pëlqim
 9. E drejta për zgjedhje të lirë
 10. E drejta për privatësi dhe konfidencialitet
 11. E drejta e respektimit të kohës së pacientit
 12. E drejta për të evituar vuajtjen dhe dhimbjen e panevojshme
 13. E drejta për trajtimin bazë të veçorive individuale
 14. E drejta për përfitim nga novacionet dhe arritjet bashkëkohore mjekësore
 15. E drejta për t’u aktivizuar në shoqata joqeveritare për të bërë avokatin / mbrojtësin e të drejtave të pacientit
 16. E drejta për të marrë pjesë aktive në politikbërje në fushën e shëndetësisë dhe përmirësimin e cilësisë në sistemin shëndetësor

Referencat

World Health Organisation, Web: www.who.int